Опасная бритва Edmund Bergfeld & Sohn Sahara (17) straight razor