Otto Busch, Solingen-Wald, Germany

Фирма Otto Busch упоминается в каталоге Золинген 1939 года. Торговые марки: ‘Busch’, ‘Goldfisch’, ‘Goldfinch’, ‘Millennium’, ‘Ninus’, ‘Pirola’, ‘Rittmeester’, ‘Weltmeister’, ‘World Master’, ‘Weltmeister’.