Опасная бритва Edmund Bergfeld & Sohn Sahara (19) straight razor